آزار جنسی کودکان از سوی محارم؛ «تابوشکنی» در خانواده وزیر خارجه پیشین فرانسه

او تنها وزیر جمهوری اسلامی بود و هست که اعدام شده است و سومین وزیر خارجه ایران که اعدام می شد. در حزب جمهوری اسلامی، پرورش بیش از دیگران مورد حمایت بود ولی در نهایت علی اکبر ولایتی برای نخست وزیری معرفی شد اما این نماینده مجلس در جلسه ۳۰ مهر ۶۰ فقط توانست ۷۴ رای مثبت دیگر همکارانش را کسب کند، با ۸۰ مخالف و ۳۸ ممتنع از مجموع ۲۰۷ رای نمایندگان. 33. قانون افزایش سهمیه و سرمایه ایران در صندوق بینالمللی و بانک بینالمللی ترمیم و توسعه – مصوب ۳ آبان ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۲ آبان ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۶ آبان ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. هماهنگی در جهت توسعه امور عمرانی شهرها و روستاها و هدایت و پشتیبانی فنی – اجرایی شهرداریها و دهیاریها و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مربوط به آنها.

بله؛ مردم از شما و از دولت یا قوّهی قضائیّه توقّع دارند که حق را بیان کنید و حق را دنبال بکنید، امّا توقّع ندارند که با هم مجادله کنید و گریبان یکدیگر را بگیرید؛ این را مردم هیچ دوست نمیدارند و تشنّج در رئوس دستگاهها بخصوص، مردم را اذیّت میکند، ناراحت میکند، روی افکار عمومی تأثیر منفی میگذارد. رابعاً : اضافه نمودن موارد مذکور در بند های سه گانه فوق به مصوبه ای که قبلاً با ایراد شورای محترم نگهبان مواجه شده است ، به نوعی قانونگذاری جدید محسوب می شود که مستلزم طی مراحل و تشریفات تقنینی است . 11. قانون اصلاح ماده یک اضافه شده به آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ – مصوب ۲۵ اسفند ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۶ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۸ اردیبهشت ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. 1. قانون اجازه تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفه عام به زارعین صاحب نسق – مصوب ۲۹ فروردین ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲۱ فروردین ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

لایحه قانونی طریقه رفع مشکلات پیش بینی نشده در قوانین و مقررات اصلاحات ارضی – مصوب ۲۹ آذر ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۱۴ دی ۱۳۴۹ مجلس سنا کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستایی دو مجلس – این قانون در تاریخ ۲۶ دی ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. قانون تشکیل وزارت تعاون و امور روستاها به جای وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی – مصوب ۲۳ اسفند ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۲۰ اسفند ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکتهای تعاونی روستایی – مصوب ۶ اسفند ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۲۴ اسفند ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. 63. آییننامه اجرای تبصره ماده ۱۴۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴ اسفند ماه ۱۳۴۷ درباره نحوه انتخاب بازرس شرکتهای سهامی عام – مصوب ۱۳ بهمن ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۲۴ آیان ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

46. آییننامه اجرایی تبصره ۳ قانون اجازه معاملات تریاک و کمک به درمان معتادان – مصوب ۲۳ آبان ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۳ دی ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۴ دی ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. 34. قانون موافقتنامه مبادله کلی پستال (بسته پستی) بین اداره پست ممالک متحده امریکا و اداره پست ایران – مصوب ۲۴ خرداد ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۱۱ آبان ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۹ آبان ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. 5. قانون موافقتنامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری چین ملی مربوط به تمدید دوره همکاری فنی کشاورزی در مورد برنج – مصوب ۱۸ اسفند ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۳۰ فروردین ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ۱۱ اردیبهشت ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. اساسنامه شرکت سهامی کشاورزی و دامپری شاوور – مصوب ۱۳ اسفند ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۲۹ فروردین ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۸ اردیبهشت ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

4. قانون موافقتنامه همکاری علمی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ایتالیا – مصوب ۲۰ بهمن ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۳۰ فروردین ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. 52. قانون موافقتنامه همکاری اقتصادی، صنعتی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی بلژیک – مصوب ۱۳ دی ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۲۳ آذر ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۱ دی ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. 59. قانون معافیت از پرداخت مالیات مربوط به اتومبیلهای ساخت کارخانجات داخلی – مصوب ۴ بهمن ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۲۱ دی ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

49. قانون اجرای مقررات قانون بازنشسته کردن کارگران سازمانهای غله و قند و شکر در مورد کارگران شرکت سهامی چایایران – مصوب ۱۷ آبان ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۱۲ دی ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۶ دی ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. 51. قانون واگذاری اثاثه و لوازم فنی به شرکتها و سازمانهای تابع وزارت آب و برق – مصوب ۱۳ دی ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۱۶ تیر ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۱ دی ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. 57. آییننامه کمیسیون فنی موضوع تبصره ۲ ماده یک قانون پیشگیری و مبارزه با خطرات سیل – مصوب ۱۰ دی ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۲۶ دی۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۷ بهمن ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. قانون تمدید مهلتهای مقرر در ماده ۴۰ آییننامه اصلاحات ارضی و ماده سوم قانون راجع به الحاق هشت ماده به آییننامه اصلاحات ارضی – مصوب ۳ آبان ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۱۸ آذر ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

قانون واگذاری مهدهای کودک و مراکز خدمات اجتماعی به انجمن ملی حمایت کودکان و سازمان ملی رفاه خانواده – مصوب ۲۴ آبان ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۷ دی ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۳ دی ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. 61. قانون انتقال مرکز جلب و حمایت سرمایههای خارجی به وزارت اقتصاد – مصوب ۶ دی ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۵ بهمن ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

  • انوار الهدایه فی التعلیقة علی الکفایة (۲ جلد)
  • استقلال صدر را به کسی نمیدهد
  • پیشنهاد انواع رأی در مورد استیضاح
  • دومین دوره انتخابات مجلس دانشآموزی پسر شهرستان بوشهر
  • پنج فیلم برتر آرای مردمی مشخص شدند

چنانچه نظر شعبه رد اعتبارنامه باشد، از طریق هیأت رئیسه مجلس به کمیسیون تحقیق ارجاع خواهد شد تا پس از رسیدگی و ارائه گزارش، برای تصمیم گیری مجلس در دستور کار قرار گیرد.