اصلا از اقتصاد خوشش نمی آید

نویسندگان دوره طلایی انگلیس، مورد حمایت مقامات الیزابت اول بودند. الیزابت بعد از بسیاری از توطئه هایی که هدف قرار دادن مریم را روی تخت گذاشت و توصیه های پارلمان برای اجرای مری، اذعان داشت، اما طرح Babington یک قدم نهایی بود: مریم در سال 1587 اعدام شد. رهبر روسیه تاکید کرد که “بخش مهمی از این سفر، بحث در مورد موضوعات مرتبط بینالمللی خواهد بود.” او گفت: هماهنگی سیاست خارجی روسیه و چین مبتنی بر رویکردهای نزدیک و همزمان برای حل مسائل جهانی و منطقهای است. وزیر امور خارجه ایران ادامه داد: همچنین در موضوعات منطقهای مسئله مقابله با یکجانبه گرایی و ضرورت توجه به چندجانبهگرایی مورد توجه رؤسای جمهور دو کشور قرار گرفت و در خصوص مذاکرات وین برای لغو تحریمها هم گفت وگوهای دقیقی انجام شد. قریب به 1000 سایت دولتی ایران با وجود همه کاستیها و نقصهایی که در اطلاعرسانی دیجیتالی رسمی در وب وجود دارد، بخشی از روابط عمومی دیجیتالی کشور را به دوش میکشند. یک استراتژی موثر در زمینه استقرار دولت الکترونیک به بهبودهای قابل ملاحظهای از قبیل موارد ذیل در دولت منجر خواهد شد؛ استراتژی استقرار دولت الکترونیک اولین گام در تدوین استراتژی دولت الکترونیک تعریف آن است. مالی با اشاره به این موارد ادامه داد: «هماکنون ما آمادگی داریم در صورت آمادگی ایران به توافق بازگردیم و سهم خود را در لغو تحریمهایی که رئیسجمهور ترامپ مجدداً علیه ایران وضع کرد و با برجام ناسازگاری داشت، ایفا کنیم اما اگر ایران مسیر دیگری را انتخاب کند، ما نیز مجبور میشویم مسیر دیگری را در پیش بگیریم تا اطمینان حاصل کنیم ایران به بمب دست پیدا نخواهد کرد.

خاتمي در ديگر پستهاي کابينه نيز با درکی که در چهار سال رياستجمهوري از شرايط کشور بهدست آورده بود، کابينهای اجرايي براي پيشبرد امور کشور به کار گماشت.در دولت دوم وي، رشد درآمدهاي نفتي از يک سو و کارنامه سازمان مديريت و برنامهريزي باعث شد از نظر شاخصهاي اقتصادي، کارنامه نسبتا رو به رشدی ثبت شود. این به کشور تازه تاسیسی مثل باکو این جسارت رو میده که قدم به قدم جلوتر بیان و شیطنت های جدیدی بکنن. محوری (centric citizen- ) و ارایه خدمات جامعه دولتی به شهروندان ، بازرگانان و غیره است . محوری ( Agency- centric ) و ارای? حتما فساد ایجاد شده و رانت بوده و من یکی از نگرانیهایم در این 2 الی 3 ماه این بود که چگونه با این رانت و با این فساد مبارزه و بتوانیم چارچوب بهتری ایجاد کنیم. یکی از این برندهای بسیار مطرح ۵٫۱۱ است برند ۵٫۱۱ را حتما میشناسید. طبق این دیدگاه، حکومتداری صرفا شامل دولت نمیشود، بلکه بخش خصوصی و افراد و گروههای جامعه مدنی را نیز دربرمیگیرد و سیستمها، رویهها و فرآیندهایی که به نوعی در امر برنامهریزی، مدیریت و تصمیمگیری دخیل هستند را نیز شامل میشود.

به گزارش رجانیوز؛ به نوشته یورونیوز، کاخ کرملین برای حفاظت از رئیس جمهور روسیه محدودیتهای سختگیرانهای وضع کرده و مقامات کشورها و افرادی که در تعامل نزدیک با پوتین قرار دارند باید تحت محدودیتهای خاصی قرار گیرند. با تغییراتی که در قوانین ( برخی کشورها ) پدید می آید ، فرآیندهای اجرایی که پیش از مستلزم وجود نوشته های فیزیکی بود به روش الکترونیکی پردازش خواهد شد . به نظر آنان حکومتداری فرآیندی است که از طریق آن بهطور جمعی مسائل مبتلا به جامعه را حل کرده و نیازهای جامعه را برطرف میکنیم. تعریف 1 : دولت الکترونیکی به معنای اطلاع رسانی و خدمات رسانی به موقع دقیق و کارآمد در 24 ساعت شبانه روز ، 7 روز هفته و 365 روز سال از طریق وسایل ارتباطی گوناگون مانند تلفن و اینترنت است . این امر در سالهای اخیر بهطور جدی در دستور کار دولتها قرار گرفته است و دولتمردان نیروهای خود را در راه تحقق چنین شرایطی بسیج کردهاند و درصدد برآمدهاند که فرآیندهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را با کمک فناوری نوین ارتباطات و اطلاعات اصلاح کرده و از این طریق به شیوه کارآمدتری به ارائه خدمات به شهروندان بپردازند.

مفهوم حکومتداری خوب سازمانها و افراد مختلف براساس نوع نگرش و نگرانیهای خود، تعاریف متعددی از حکومتداری خوب ارائه کردهاند که هر یک بیانگر بخشی از این مفهوم است. دولت الکترونیک برای فراهم کردن شرایطی است که دولتها بتوانند خدمات خود را به صورت شبانه روزی و در تمام ایام هفته به شهروندان ارائه کنند. در نتیجه در آخرین لحظاتی که در حال ترک نیویورک بودم، رئیس جمهوری آمریکا به من زنگ زد و من جواب او را دادم. رئیس جمهور اظهار داشت: این مردم همان مردمی هستند که 8 سال برای شرف و استقلال کشورشان ایستادگی و مقاومت کردند و امروز هم همان مردم با همان شرایط هستند. برای مثال امضاهای الکترونیکی معتبر بوده و از لحاظ قانونی هم ارزش با امضای دستی و روی کاغذ است . این استراتژی از این لحاظ حائز اهمیت است که برنامههای عملی مهندسی مجدد فرآیندها و رویهها را به گونهای که در راستای دولت الکترونیک و حمایتکننده آن باشد، هدایت کرده و همچنین گامهای اولیه حرکت را تعیین میسازد. ازسوی دیگر در دولت الکترونیکی هدف بر این است که به جای اینکه زمان و منابع را به پیش پردازش و ورود اطلاعات و سازماندهی آنها اختصاص دهیم بتوانیم قسمت عمده زمان و منابع موجود را به حل مشکلات ، بررسی و ارایه راه حل های شاخص و خدمات دهی مستقیم به استفاده کنندگان خدمات دولتی اختصاص دهیم .