انواع بازار در اقتصاد چه هستند و چه ساختاری دارند؟

در عمل نیز موفقیت های زیادی حاصل گردیده چنانکه رشد تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت در سال 79 حدود 5 درصد، در سال 80 حدود 3/2 درصد و در سال 81 حدود 4/7 درصد بوده که بدون نفت به ترتیب 5/4 و 1/5 و 8/7 برآورده شده است. اعمال تمامی پیشنوشتهها منجر به افزایش تولید گاز در کشور خواهد شد. در این بخش به مروری بر مطالعاتی که صنعت گاز را با رویکرد پویاییشناسی سیستم ارزیابی کردهاند، پرداخته شده است.

انتظار بر آن است که این جهش منجر به کاهش تقاضای گاز طبیعی در جهان و در نتیجه آن، کاهش میزان تولید گازهای متعارف در جهان و در ایران شود. اقتصاد نفت بازارهای جهانی نفت و گاز براساس تفکری منطقی و عقلانی حرکت نمیکنند و در پشت هر معاملهای ترس و تردید قرار گرفته است.

در حالت واریانس غیرشرطی به صورت زیر قابل محاسبه است. اما افزایش ۴۰۹ درصدی فروش اوراق مالی به چه معناست و چه تاثیری بر اقتصاد دارد؟ نتایج حاکی از آن است که نرخ ارز، نرخ تورم و قیمت طلا متغیرهای اثرگذار بر بازده سهام دردورهی مورد بررسی(دادههای ماهانهی1389-1379) هستند و قیمت نفت و نقدینگی تاثیری بر بازده سهام نداشتند. برای اینکه کاهش ارزش زمانی پول، اثر منفی روی قدرت خرید شما نگذارد، سودی که در سرمایهگذاری کسب میکنید یا درصد افزایش درآمد شما باید بیشتر از نرخ تورم باشد.

اگر چه رابطه­ی بین نرخ تورم و شاخص بازده سهام، مثبت است، اما به دلیل این که این افزایش به علت جبران کاهش سود واقعی است، بنابراین توصیه می­شود که تصمیم­گیران و سیاست­گذاران اقتصادی، در هنگام تدوین سیاستهای پولی و مالی در سطح کلان، آثار ناشی از تصمیمات مزبور را بر شاخص­های بازار سهام و سایر بازارهای مالی دیگر، مد نظر قرار دهند.

همچنین اثرات منفی حاصل از کاهش قیمت نفت، بطور قابل ملاحظه­ای از اثرات مثبت ناشی از آن بزرگتر است و زیان حاصل از فعالیت­های اقتصادی در نتیجه کاهش قیمت نفت، با افزایش آن جبران نمی­شود. و همکاران (2011) در مطالعهای دیگر بر نگرانیهای زیست محیطی ناشی از سهم بیش از 65 درصدی ذغال سنگ در عرضه انرژی چین تأکید کرده و معتقدند که استفاده از گاز طبیعی به دلیل پاک بودن این سوخت میتواند نگرانیهای یاد شده را کاهش دهد.

ایران به عنوان دومین دارنده ذخایر گاز متعارف جهان و چهارمین تولیدکننده آن در نظر دارد با ورود به فضای رقابت گازی، سهم خود را در تجارت جهانی گاز افزایش دهد. به صورت نسبت کل ذخایر به تقاضا قابل محاسبه است. به گزارش جهان اقتصاد به نقل از تسنیم، براساس جزء یک بند ب تبصره یک لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۱ ، میعانات گازی و خالص صادرات گاز مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۲ و منابع مربوط به سه درصد ( ۳ ٪ ) مندرج در ردیف ۳۱۰۱۰۹ جدول شماره ( ۵ ) این قانون معادل سه میلیون و هزار و چهارصد و پنجاه میلبارد ( ۰۰ ۳۸۱۸.۲۵۰.۰۰۰.۰ ) ریال برابر ۳۸۱ هزار و ۸۲۵ میلیارد تومان تعیین میشود.

دقیقا همین سازوکار تسویه مالی در پالایشگاههای نفتی درباره پالایشگاههای گازی مجتمع پارس جنوبی نیز صدق میکند. برابر شیب منحنی درآمد است که همچنین با میزان «تقاضا» (Demand) و «قیمت» (Price) برابری میکند. یا به عبارتی، درآمد نفت سال ۹۹، انحراف ۶۹ درصدی از قانون بودجه داشته است.

با تخمین ، اثر اتفاقات جاری بر واریانس شرطی در نظر گرفته میشود و با تخمین دائمی بودن نوسانات در شوک یا اثر اتفاقات قبل بر نوسانات قابل محاسبه است. ضریب برآوردی ARCH نشان­دهنده ی اثر اتفاقات جاری بر واریانس شرطی است. برای همین است که بسیاری میگویند انتشار اوراق مالی آیندهفروشی، گروگانگیری آینده اقتصاد ایران و پرتاب کردن مشکلات جاری دولت به آینده است.

انتشار اوراق در اقتصادی مانند ایران تا جایی راه دارد که دولت امیدوار باشد به زودی میتواند از طریق فروش نفت، اصل و سود اوراق را در سررسید آن پرداخت کند. اما انتشار اوراق هم تا حدی مقبول است که دولت را با بحران بدهی مواجه نکند. بر اساس گزارشها، دولت رئیسی امسال باید حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان بودجه برای پرداخت اصل و سود اوراق بدهی دولت پیشین پرداخت کند.

اولین عدد کسری تراز عملیاتی ۱۸۳ هزار میلیارد تومانی است. به گزارش قدس آنلاین، هر چند ایران به عنوان دومین دارنده منابع گازی دنیا ظرفیت بسیار بالایی برای تولید گاز و حتی نقشآفرینی در بازار گازی منطقه را داراست اما در سالهای گذشته با توجه به روند افسارگسیخته مصرف در داخل کشور، حتی تکمیل تمامی فازهای پارس جنوبی نیز نتواسته است پاسخگوی تقاضا باشد به طوری که هماکنون تراز گازی کشور منفی شده است، یعنی مجموع تقاضا از عرضه گاز پیشیگرفته است.

بودجه سال ۱۴۰۱ سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز و منابع مربوط به سه درصد ( ۳ ٪ ) این قانون معادل سه میلیون و هزار و چهارصد و پنجاه میلبارد ( ۰۰ ۳۸۱۸.۲۵۰.۰۰۰.۰ ) ریال برابر ۳۸۱ هزار و ۸۲۵ میلیارد تومان تعیین میشود.

نویسنده اویلپرایس میگوید که این میدان همچنین برای برنامههای آتی ایران برای تبدیلشدن به یک قدرت جهانی در بازار گاز طبیعی مایع (LNG) حیاتی است. نتایج این آزمون نیز حاکی از آن است که متغیر Loil (با عرض از مبدأ و روند) در سطح ایستا بوده، ولی متغیر LGDP، هم انباشته از مرتبه یک می­باشد. از طرفی بررسی ریشه واحد توسط آزمون فیلیپس-پرون نیز نشان می­دهد که متغیر Loil در سطح ایستا بوده، ولی متغیر LGDP دارای ریشه واحد بوده و با یک بار تفاضل­گیری در سطح معنی­داری 1% ایستا می­شود.

قلمرو مکانی در این تحقیق، شامل تمامی شرکت­های فعال در بورس اوراق بهادار تهران در دوره­ی مورد آزمون است. دلیل این که ایران این تصمیم مخوف را درباره سهم خود از غنایم دریایخزر پذیرفت، این بود که در آن زمان درگیر مذاکره در مورد قرارداد ۲۵ ساله با چین بود که شامل یک توافق بزرگ مهم با روسیه هم می شد. به عبارت دیگر با وجود تاثیرات انکار ناپذیر تغییرات قیمت جهانی نفت بر بسیاری از متغیرهای اقتصاد کلان، به دلیل کوچک بودن بازار سرمایه ایران و تاخیر در اثر گذاری تغییرات قیمت نفت بر سود آوری و قیمت سهام شرکتها، شاخص بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران واکنش محدودی درقبال تغییرات قیمت نفت داشته است.

گاز طبیعی به عنوان یکی از منابع اصلی و مهم انرژی در جهان شناخته شده و بر اساس گزارشهای آژانس بینالمللی انرژی، انتظار بر آن است به دلیل وجود حجم بالای ذخایر، طول عمر این منبع خدادادی تا حدود 120 سال آینده نیز ادامه داشته باشد. همچنین با توجه به وجود اثر اهرمی در این بازار، کنترل عوامل درونزای تاثیرگذار بر بازدهی بازار، میتواند به عنوان یک اقدام راهبردی در کنترل ریسک بازار سهام تهران تلقی شود.

راهحل این مشکل استفاده از مدل تعمیمیافتهی ARCHیا مدل((q,pGARCH به صورت روابط زیر است. در اثر اهرمی میزان نوسانات در زمان کاهش بازده، به طور نسبی بیشتر از زمان افزایش بازده است، به عبارتی نوسانات بازده سهام در واکنش به خبرهای خوب و بد متقارن نیست. در این پژوهش میزان و درجهی اثرپذیری شاخص کل بازدهی سهام بورس اوراق بهادار تهران از تغییرات متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از مدل اقتصادسنجی(1,1)GARCH مورد سنجش قرار گرفته است.

3-کمک به تدوین سیاستهای کلان اقتصادی به ویژه سیاستهای پولی و مالی و سیاستهای مربوط به بورس اوراق بهادارتهران. راه دیگر، انتشار اوراق مالی است.

از طرفی دیگر، در بلندمدت، عرضه و تقاضا کششپذیری بیشتری داشتند و همان کاهش یکسان در میزان عرضه – اندازهگیری شده توسط انتقال افقی در منحنی عرضه – افزایش قیمت کمتری را به همراه داشت. به عبارتی دیگر، بین محصولات تفاوت وجود دارد. در این گزارش چند عدد قابل توجه وجود داشت. به گزارش تجارتنیوز، دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه سال ۹۹ را منتشر کرد.

بر اساس گزارش خزانه داری دولت از این رقم تنها 57 هزار میلیارد تومان محقق شده است. در این ناحیه، شرکتها ظرفیتی دارند که این ظرفیت جهت تولید، به کار گرفته نمیشود. تورم، قیمت کالاها و سرویسها را در طول زمان افزایش میدهد و به طرزی قابل ملموس، میزان کالاها و سرویسهایی که میتوانید در آینده با مقدار فعلی پول خریداری کنید را کم میکند. درآمد ایران کم است یا زیاد؟

اما اگر تمامی کشاورزان به صورت همزمان و با یکدیگر دست به این عمل بزنند، درآمد هرکدام از آنها میتواند به تنهایی بهتر باشد. این اتفاق درحالی رقم خواهد خورد که در سالهای تحریمی گذشته، این صنعت نقش قابل ملاحظهای در ارزآوری به کشور و تامین نیازهای اساسی مردم را داشته است. همچنین، در این مطلب نحوه تصمیمگیری درباره قیمت و مقدار تولیدشده توسط بنگاههای تولیدی با توجه به شرایط بازار، را آموختیم.

شرکت بزرگتری هم وجود ندارد که کالاهای تولیدشده توسط خود را با توجه به تقاضای موجود در بازار به فروش برساند.