این زنجیره از اتفاقها «اثر ثروت

به هر حال، اثر کل شوک قیمتی نفت بر کارایی اقتصادی، اساساً به آنچه که تولیدکنندگان نفت (اساساً دولت­ها) با مازاد درآمد انجام می­دهند، بستگی دارد.

به اين ترتيب که شوک منفي قيمت نفت منجر به کاهش رشد اقتصادي در ايران مي شود، ولي شوک مثبت قيمت نفت لزوما باعث افزايش رشد اقتصادي نمي شود و از طرف ديگر به همان ميزان شوک منفي اثر نمي گذارد.

بدين مفهوم که شوک هاي قيمت نفت بر روي متغيرهاي کلان اقتصادي علي الخصوص رشد اقتصادي تاثيرگذار است و در ثاني اين اثرات نامتقارن هستند.

نتايج حاصل از برآورد الگوي مذبور نشان مي دهد که شوک قيمت نفت در ميان متغيرهاي کلان ديگر، داراي اثرگذاري بيشتري بر رشد اقتصادي در ايران است و بيشترين سهم را در شکل گيري نوسانات اقتصادي به خود اختصاص مي دهد. برآورد الگوي مورد نظر در اين مقاله با استفاده از روش خودرگرسيون برداري (VAR) که يکي از روش هاي معمول در اقتصادسنجي سري هاي زماني مي باشد، انجام پذيرفته است.

مدل تعادل عمومی پویای تصادفی مورد استفاده در این مقاله از نوع مدل کینری جدید میباشد که در آن چسبندگی قیمتها و دستمزدها به روش کالوو مدلسازی شده است. در این راستا این مقاله به شکل زیر سازماندهی شده است. واتکینز که پیشتر در مقالههایی مدعی شده بود که ذخایری در میدان چالوس کشف شدهاند و مقامات داخلی ادعایهای وی را کذب خواندند، میگوید اگر این ذخایر را هم اضافه کنیم مجموع ذخایر گاز ایران به ۹/ ۴۰ تریلیون مترمکعب میرسد که ایران را به بزرگترین دارنده منابع گازی جهان بدل میکند.

اما آما آمارهای مختلف درباره فروش نفت ایران چه میگوید؟ به گزارش تجارتنیوز، امروز معاونت اقتصادی دولت اعلام کرد که درآمدهای ناشی از فروش نفت و میعانات در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ معادل ۱۲ ماه سال ۱۳۹۹ بوده است. از نظر حجم برآورد شده، میتوان گفت نسبت به تخمینهای اخیر بینالمللی از فروش نفت ایران نگاهی بسیار خوشبینانه وجود دارد چراکه این نهادها عمدتا صادرات ایران را در حدود ۶۰۰ هزار بشکه در روز برآورد میکنند.

در الگوی نهایی، ارتباطی منطقی میان سه زیرسیستم برقرار شده است و الگو طی یک دوره دراز مدت 1414-1380 شبیهسازی شده است. بسیاری از رانندگان صاحب دستگاههای اتومبیل پرمصرف حاضرند قیمت بالاتری را برای سوخت پرداخت کنند زیرا در مدت زمان کوتاه قادر به تغییر نوع دستگاه اتومبیل خود نخواهند بود.

بنابراین، برای پی ریزی بنای قراردادهای نفتی در مراحل مختلف عملیاتی (اکتشافی، ارزیابی، توسعه ای، تولید و همینطور طرح های بهبود و افزایش نرخ بازدهی آن و نهایتا بستار)، بدوا لازم است فرمول و قواعد مالی و اقتصادی قرارداد های مذکوربرمبنای اصول علمی و عرف جاری در صنعت نفت و گاز بین الملل بدرستی تبیین شود. از منظر وی، حداقل سازی هزینه های عملیاتی در وهله اول به معنای سقوط نرخ بازگشت سرمایه گذاری منابع مالی اش تلقی می شود.ازطرف دیگر، حکم تعیین سقف ازنظر وی به معنای تنظیم برنامه های عملیاتی مختلف برمبنای برآورد های مجاز هزینه تلقی می شود بنابراین وی ناگزیر باید کیفیت انجام کار و حداکثر سازی منافع عایده ممکن از یک میدان هیدروکربنی را قربانی شرایط مالی قرارداد به نماید.

از سال ۱۹۷۱ به بعد که نظام ارزی دنیا از حالت ثابت به شناور تغییر کرد کشورهای پیشرفته هم تعیین نرخ ارز را به بازار عمیق رقابتی که توان کشف نرخ داشته باشد سپردند. میدان پارس جنوبی از بزرگترین میدانهای گازی مستقل دنیا است كه ذخیره گاز آن 14 تریلیون مترمکعب گاز به همراه 18 میلیارد بشكه میعانات گازی است كه حدود 7/5 درصد، از كل گاز دنیا و نزدیك به نیمی از ذخایر گاز كشور را شامل میشود و مساحت آن 9700 كیلومتر مربع است.

به علاوه، بیانگر عکس کشش عرضه نیروی کار نسبت به دستمزد واقعی و عکس کشش مانده حقیقی پول نسبت به نرخ بهره را نشان میدهد. با وجود کشش ناپذیر بودن تقاضا برای محصولات، کشاورزان در صورت عرضه مقدار محوصل کمتر به بازار، به عنوان یک گروه درآمد کل بیشتری دریافت میکنند. باوجود این، عموما در مدل های محاسباتی اقتصادی طرفین روی یک قیمت ثابت برای یک دوره مشخص توافق می کنند.

شبکههای اجتماعی با بیشترین تعداد عضویت، برای کاربران جدید جذابتر بنظر میرسند زیرا این افراد میدانند که ممکن است همکاران یا دوستان آنها نیز در این شبکهها حضور داشته باشند. برای اندک مقادیر عرضه شده، کشش عرضه بسیار بالاست یعنی کارخانهها واکنش شدیدی به تغییرات قیمت، نشان میدهند. یعنی تغییرات اندک در قیمت، تغییرات قابلتوجهی را در مقدار عرضه، ایجاد میکنند. دراین صورت، مقدار کالای عرضه شده فارغ از قیمت، یکسان باقی خواهد ماند.

تصمیمات تعطیل شدن شرکتها در این دو بازار، یکسان هستند. همراه با افزایش مقدار عرضه شده، شرکتها به حد ظرفیت خود نزدیک میشوند.

در مطالعات داخلی نیز تاکنون هیچ مطالعه­ای با استفاده از روش مارکوف-سوئیچینگ که بتواند شوک­های مثبت و منفی نفت را برای کشور ایران تفکیک کند، صورت نگرفته است. نتایج همچنین نشان می­دهند که افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه، تأثیر مثبت بر سرمایه اجتماعی در ایران دارد. نتایج این مطالعه بیانگر آن است که میزان تقاضای مصرف انرژی چین از حدود 90 میلیارد متر مکعب در سال 2010 به حدود 340 میلیارد متر مکعب در سال 2030 افزایش خواهد یافت.

این مثال نشاندهنده این است که عرضه و تقاضا به چه میزان میتواند در کوتاهمدت و بلندمدت، متفاوت باشند. در بلندمدت، اوضاع متفاوت خواهد بود.