بررسی اثر حکمرانی خوب بر محیط زیست درکشورهای با درآمد متوسط

از طرفی هم میزان فروش نفت نیز تا حدی به مذاکرات هستهای بستگی دارد که آن نیز متأثر از عوامل مختلفی است.

در نتیجه بهنظر میرسد که عملکرد سالجاری با پیشبینی لایحه سال آینده تفاوت قابلتوجهی دارد. به عبارتی دیگر، بین محصولات تفاوت وجود دارد. تفاوت کل تقاضای گاز جهان و تولید گازهای نامتعارف، میزان تقاضای گازهای متعارف را به دست میدهد. با این وجود، ذخایر توسعه یافته و نرخ تولید گاز نسبت به الگوی پایه افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر کیومرث فتحالله کرمانشاهی معاون کل اسبق سازمان توسعه تجارت در گفتوگو با «نود اقتصادی» در واکنش به اظهارات عبدالناصر همتی در نقد عملکرد دولت فعلی در رشد صادرات غیرنفتی اظهار کرد: اینکه ۱۰ قلم کالای اول صادراتی ما پایه نفتی دارد، چیز جدیدی نیست و آقای همتی کشف جدیدی نکردهاند، اما معلوم نیست چرا الان یادشان افتاده که در این زمینه صحبت کنند؟

هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین درآمدهای نفتی و اجزای تقاضای کل و همچنین پویایی بین مخارج سرمایه ای مؤثر دولت و GDP بدون نفت کشور با تبیین ویژگی ناکارایی سرمایه گذاری های دولت است.

در این رابطه ضریب تقاضای گاز و همچنین ضریب ذخایر توسعه یافته بر اساس روندهای گذشته تولید گاز در کشور در آمارهای ترازنامه انرژی سالهای 91-1380 استخراج شده است. وی اضافه میکند: نیروگاههای کشور در فصول غیرسرد با استفاده از انرژی گاز طبیعی فعالیت میکنند اما زمانی که سرما اوج گرفته و مصرف گاز در بخش خانگی چندین برابر میشود، نیروگاهها از سوخت جایگزین که از پیش ذخیره شده استفاده میکنند.

به عبارت دیگر عملا مانند سال ١٣٩٩ پیشفروش نفت به مشکل خورده و در بازار داخلی نیز با استقبال مواجه نخواهد شد و دولت مجبور خواهد شد از ۱۸ واحد درصد که از سهم صندوق توسعه ملی استقراض میشود، چشمپوشی کند. 3X108m/s) نزدیک میشود، جرم آن به سوی بینهایت میل میکند.

از سوی دیگر LNG کشورهایی مانند آمریکا، قطر و استرالیا نیز کماکان در بازار چین خواهند بود و حتی صادرات قطر به چین نیز هر سال در حال افزایش است و قراردادهای تازهای میان پکن و دوحه در این راستا امضا شده است. با احتساب میانگینی از نرخ دلار نیمایی و دلار ترجیحی، پیش بینی میشد درآمدهای نفتی دولت با رقمی در حدود ۱۸ هزار تومان به ازای هر دلار در بازار داخلی به فروش برسد و به این ترتیب درآمد نفتی دولت در قانون بودجه ۱۴۰۰، در مجموع مبلغی در حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد.

تحت سه سناریوی مبنا، خوشبیانه و بدبینانه به بررسی واکنش GDP بدون نفت به افزایش در مخارج سرمایه ای دولت پرداخته شد که یافته های تحقیق نشان می دهد، با تکانه مثبت در مخارج سرمایه ای مؤثر دولت، GDP بدون نفت کشور تحت هر سه سناریو با افزایش مواجه می شود، که بیشترین افزایش در GDP بدون نفت کشور تحت سناریوی خوشبیانه متناظر با کمترین سطح ناکارایی سرمایه گذاری یا بیشترین سطح شاخص مدیریت سرمایه گذاری است، رخ می دهد.

نتایج مطالعه حاکی از این است که شوک کاهش قیمت نفت اثر معنیداری بر رشد GDP نداشته و یا این اثر ناچیز است، درصورتی­که اثر افزایش قیمت نفت در تمام موارد معنی­دار و بیش از اثر کاهش قیمت نفت بوده است. افزایش نقدینگی و پول در جیب مردم به جای سرمایهگذاری در بخش تولید یا خدمات باعث شده رقم آن طی هفت سال اخیر از 60 هزار میلیارد تومان به بیش از 400 هزار میلیارد تومان برسد.

یک اقتصاددان با بیان اینکه مهمترین علت کاهش ارزش پول ملی از نظر فنی در تفاضل رشد نقدینگی با رشد اقتصادی است، گفت: کاهش درآمدهای ارزی و ریالی دولت در سه سال اخیر از یک طرف و هزینههای دولت در حمایت از طبقات محروم نیز از طرف دیگر دست به دست هم داده و نرخ تورم را به بالاترین حد ممکن رسانده است. تحلیل اقتصادی اثر افزایش درآمدهای نفتی بر توزیع درآمد با رویکرد BVAR: مطالعه موردی ایران.

با احتساب این میزان فروش نفتی بایستی درآمد ۲۹ میلیارد دلاری نصیب کشور میشد در حالی که محمد باقر نوبخت، رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه در خردادماه ۹۹ در مجلس شورای اسلامی از کاهش درآمدهای نفتی به ۸.۹ میلیارد دلار در سال ۹۸ خبر داد. در گزارش دیوان محاسبات کشور آمده است روند افزایش اعتبارات هزینهای طی دوره زمانی 1400-1390 تصاعدی بوده است در حالی که رشد درآمدها تقریباً روندی خطی را تجربه نموده است.

در سناریو دوم فرض شده که دولت قادر باشد روزانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت خام و میعانات گازی صادر کند. پدیدار ادامه میدهد: «طبق آمار و گزارش رسمی که اوپک داده است در حقیقت در ابتدای سال ۲۰۲۱ (یعنی ماه های پایانی سال ۹۹) میزان تولید نفت خام ۲ میلیون و ۳۵۴ هزار بشکه در بوده است. با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری بیزین (BVAR) طی دوره زمانی فصلی از فصل اول 1369 تا فصل اول سال 1396 و استفاده از شاخص های RMSE و Theil برای انتخاب تابع پیشین مدل BVAR مشخص گردید که تابع پیشین نرمال- ویشارت دقیق ترین پیش بینی را نسبت به سایر توابع پیشین ارائه می دهد.

درباره بحث افزودن LPG به سبد سوخت کشور آنچه مشخص بوده این است که از سال ۹۷ تاکنون سالانه حداقل ۳ میلیون تن LPG تولیدی از مجتمع پارس جنوبی به دلیل محدودیت صادراتی در خطوط لوله هدر میرود، درحالی که میتوان با استفاده از آن در خودروها و صادرات بنزین و گازوئیل آزاد شده، این بخش از درآمدهای دولت را احیا کرد؛ اما بحث این گزارش به موضوع اتوگاز اختصاص ندارد.

اما برخی رسانهها امروز خبر دادهاند که ایران در ماه میلادی گذشته ۲.۳۵ میلیون بشکه در روز نفت تولید کرده است که این بالاترین تولید نفت ایران از ماه مه ۲۰۱۹ تاکنون است. بهعبارت دیگر کل منابع دلاری دولت برای سال آینده در این سناریو ۱۱ میلیارد و ۷۸۰ میلیون دلار محاسبه شده که سهم نفت خام و میعانات گازی با ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار کاهش به ۱۰ میلیارد و ۴۰۲میلیون دلار رسیده و سهم گاز در مقایسه با سناریوی اول ثابت مانده است.

در عمل، تقاضا برای مواد غذایی ضروری مانند گندم عموماً کششناپذیر است زیرا این مواد در مقایسه با سایر مواد ارزان هستند و جانشینهای کمتری برای آنها وجود دارد.

درآمد سالانه 15.6 میلیارد دلاری بهترین درآمد از سال 2014 (1393) بوده و در مقایسه با زیان 5.5 میلیارد دلاری در سال 2020 (1399) است. دیوان محاسبات با فرض تحقق صادرات یکمیلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت در روز (فرض سناریو دوم)، کسری لایحه بودجه ۱۴۰۰ را در خوشبینانهترین حالت ۱۹۵ هزار میلیارد تومان پیشبینی کرد. با وجود کاهش بیسابقه درآمدهای نفتی در سال ۹۹، پیشبینی درآمد نفتی در بودجه ۱۴۰۰ جهش عجیبی پیدا کرد که با انتقاد تمامی کارشناسان این حوزه روبهرو شد.

همچنین بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در چهار ماه و نیم ابتدایی امسال تنها ۳ درصد از منابع حاصل از نفت و فرآوردههای نفتی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و تنها ۱۵ درصد مصوب چهارونیم ماهه منبع مذکور در ۱۳۹ روز ابتدای سال محقق شده است. اما در عین حال هنوز درصد زیادی از درآمدهای نفتی صرف هزینه های جاری امور دولتی می شود.

و اینکه تمام درآمد مالیاتی ما حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان است اما فقط ۶۵۰ هزار میلیارد تومان حقوق پرداخت می کنیم. در مجموع از محل واگذاری دارایی سرمایهای در هشت ماه سال ۹۹ بالغ بر ۷۳۲۶ میلیارد تومان درآمد به خزانه واریز شده که نماینده تحقق ۷ درصدی این بخش از منابع بودجه سال جاری است. بنابراین در حالی که کل رقم منابع عمومی بودجه ۸۴۱ هزار میلیارد تومان است، امکان تحقق ۲۳ درصدی از منابع بودجه وجود ندارد.

در بعضی اوقات، امکان دارد خریدار، شرایط مبادله کالاها و خدمات را به فروشنده تحمیل کند. به دلیل همین شرایط پیچیده کارشناسان معتقدند دولت تا حد امکان بایستی میزان وابستگی بودجه را به نفت کاهش دهد تا محاسبات کشور با درآمد پایدار و مطمئن انجام شود و مشابه سال جاری دچار کسری بودجه گسترده نشود. در بودجه سال ۹۸ میزان فروش نفت ۱.۵ میلیون بشکه در روز با قیمت ۵۴ دلار تنظیم شد.

در حال حاضر قیمت نفت و میزان فروش نفت تحت تأثیر عوامل متعدد و پیشبینیناپذیری است. عواملی همچون احتمال افزایش ویروس کرونا و آزاد سازی ذخایر استراتژیک نفت توسط آمریکا که تأثیر منفی بر قیمت نفت دارد و حفظ شرایط فعلی که باعث رشد قیمت نفت میشود. با وجود اینکه این میزان نسبت به سال گذشتهاش به شدت کاهش پیدا کرده بود ولی بر اساس گزارش تفریغ بودجه که ماه گذشته مهرداد بذرپاش در مجلس شورای اسلامی قرائت کرد، درآمد نفت سال ۹۹، انحراف ۶۹ درصدی از قانون بودجه داشته است.

به گفته رئیس دیوان محاسبات دلیل این کاهش ۶۹ درصدی، تحریم و اجرای سیاست فشار حداکثری بر ایران، عملکرد نامناسب فروش نفت و کاهش تقاضای جهانی نفت به دلیل شیوع کرونا در جهان بوده است. به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای گذشته گمانههایی از میزان فروش نفت در بودجه سال ۱۴۰۱ منتشر شده و گفته میشود دولت میزان فروش نفت در سال آینده را بر ۱.۲ میلیون بشکه نفت خام با قیمت ۶۰ دلار بسته است.