دولتی که کمترین رای اعتماد را از مجلس گرفت – تابناک

شورای امنیت ملی شامل رئیسجمهور، معاون رئیسجمهور، وزرای دفاع و خارجه، رئیس ستاد مشترک ارتش است و ریاست آن را مشاور امنیت ملی کاخ سفید بر عهده دارد. به حوزههایی که دولت ترامپ تلاش داشت ورود کند و لطمه جدی زد، توجه کردم و آن یک شکست کوتاه مدت در موفقیت بلندمدت است.خبرنگار مجله نیویورک به تعدادی از دستاوردهای اصلی اوباما شامل قانون درمان مقرون به صرفه و برنامه مهاجرتی داکا اشاره کرد.

بعدا که رئیس دولت شد در برههای یکباره اعلام کرد که در تولید بنزین خودکفا شدهایم؛ اما مدت زیادی نگذشت که کیفیت نازل این بنزین تولیدی، خود را در آلودگی هوای گسترده نشان داد.

دلیل آن هم ضرورتهای عرصه سیاسی کشور، ازجمله نزدیکی دیدگاههای فکری-سیاسی از سوی این سه جریان و همچنین ردصلاحیتهای گسترده بود که این نزدیکی را زودتر از همیشه عملیاتی کرد و شکل داد. شبکه عبری «کان» بامداد امروز سه شنبه گزارش داد که به دنبال درگیری و دعوا در این پایگاه بین نظامیان صهیونیست، هشت تن زخمی شدند.

این همان روشی است که اهالی اصلاحات و اعتدال در مجلس دهم دنبال میکنند؛ کسی نمیگوید ما فقط درست میگوییم حتی از تریبون صداوسیما هم استفاده کردند؛ اما رأیگیری شد و طرفداران برجام پیروز شدند. به نظر میرسد ازآنجاکه به قول اهالی فلسفه، علت محدثه، علت مبقیه هم هست، همان ضرورتها در سه سال گذشته باعث شد این همگرایی نانوشته ادامه پیدا کند و در انتخابات مجلس دهم به شکل عینی و ملموس خود را نشان دهد.

خوشبختانه وجدان عمومی مردم و همراهی نخبگان سه جریانی که به آن اشاره کردم، سبب شد در یک همگرایی نانوشته فردی منصب ریاستجمهوری را در دست بگیرد که بتواند با تشکیل دولتی فراجناحی اعم از اصلاحطلبان، اعتدالیون و معتدلان اصولگرا زمام امور کشور را به دست گرفته و بهتدریج با کلید تدبیر، قفلهای زدهشده بر زندگی مردم را بگشاید. نگران این نیستید در آنجا هم برخی تحلیلهای نادرست و مصلحتسنجیهای بی مورد، مانع از پاسخگویی منطقی و در چارچوب قانون به مطالبات سیاسی مردم شود؟

کم هم نبودند افرادی که از موفقنشدن و شکست این پروژه سخن میگفتند. رسانههای همسو معمولا از دولت انتقاد میکردند که چرا شهردار را به هیأت دولت راه نمیدهد و حتی به حمایتهایی که زمانی از کرباسچی میشد اشاره میکردند. محسن هاشمی گفته در طول دوسال از زمامداری شهرداری توسط احمدینژاد، من مدیرعامل مترو بودم؛ تنها در اردیبهشت و خرداد که آیتالله هاشمی، رقیبشان بود با من مشکل پیدا کرد و قبل از آن ما همکاری خوبی داشتیم؛ این هم به این دلیل بود که ایشان رفته بود و درباره ما حرفهایی زده بود و دیگران به وی میگفتند با این حرفهای شما، چرا پسر هاشمی مدیرعامل شماست؟

به اعتقاد من دولت آقای روحانی در قضیه بنزین۱۳۹۸ضعف داشت و خطا کرد و وظایف خودش را انجام نداد تا نگرانی و شوک در جامعه ایجاد نشود. شناخت من و آقای رحمانی به زمانی برمیگردد که او رئیس کمیسیون صنایع مجلس بود. باراک اوباما در برهه ای با شعار تغییر وارد کاخ سفید شد که رویکرد جنگ طلبانه و دو لشکرکشی جرج بوش به افغانستان و عراق، وجهه امریکا را در جهان تخریب و این کشور را با معضلات و مسایل عمده داخلی وخارجی روبرو کرده بود.

یا در ماجرای حمله به علی مطهری، در سال ٩٣، قوه قضائیه وارد شد و افراد مرتکب حمله، بازداشت و محاکمه شدند. به گفته محمد ابوحماس، یکی از اعضای کمیته محلی این مسجد، نظامیان ابتدا سعی کردند به این مسجد یورش ببرند، با این حال زمانی که نتوانستند به مسجد وارد شوند، یک نردبان روی دیورا گذاشته و پرچم فلسطین را به همراه عکس شهید زندانی فلسطینی با نام فارس بارود را که روز چهارشنبه در زندان های اسرائیل به شهادت رسید را پایین کشیدند.

چین در سال گذشته، ۳۵۰ تا ۶۵۰ هزار بشکه نفت خام در روز از ایران خریداری کرده که معادل انتقال ۱۰ میلیارد دلار به ایران میشود که این در تناقض با تحریمهای فعلی است». هرچند اقدامات دولت های نهم و دهم در زمینه شکنجه آماری بخصوص در مناظرات انتخاباتی سال 88، تا حدودی رسانه ای شد به گونه ای که هنوز استفاده از رئیس جمهور وقت از شاخص تورم نقطه ای به جای تورم سالیانه در یادهاست ولی عملکرد مسئولین دولت روحانی در این زمینه تفاوت چندانی با مسئولین دولت احمدی نژاد نداشت به گونهای که به جرات می توان گفت در بعضی بخش ها، مسئولین فعلی رکورد مسئولین قبلی را شکستند.

تداوم سیاستهای دولت نهم و دهم، بهویژه در عرصه سیاست خارجی ایرانهراسی را دامن زده بود و تصمیمگیریهای اقتصادی بدون پشتوانه کارشناسی سبب شده بود تا قطار سیاست ایران از ریل عقلانیت و اعتدال دور شود.

درخواست مدیریت واحد شهری در دوران شهرداری او بود که مدام مطرح میشد اما با کوچ او به دولت کاملا فراموش شد. شاید تا همین یک سال پیش تصور اینکه بخشی از حامیان علی لاریجانی و حتی خود او در انتخابات مجلس از سوی اصلاحطلبان حمایت شوند یا آنها به این میزان به تفکر اعتدال و اصلاحات نزدیک شوند، کمی دور از ذهن به نظر میرسید و اگر کسی چنین پیشبینیای داشت، قطعا با مقاومت روبهرو میشد؛ اما در عمل مشاهده شد که این اتفاق افتاد.

این استاد تاریخ دانشگاه بااینحال، ائتلاف حامیان ٢٤ خرداد را نیز جریانی دستبسته ندانست و با توجه به رفتار ایرانیان و اکثر مردم جهان، اعتماد دوباره به رئیسجمهور در چهارساله دوم را نیز جزئی ثابت از رفتار انسانها در جایجای جهان ارزیابی کرد.

همراهی حامیان دولت و اصلاحطلبان در انتخابات مجلس، باز هم تداوم یافت و کنشگران «ائتلاف حامیان ٢٤ خرداد»، این همسویی را تا مرحله انتخابات ادامه دادند. این رویکرد جریان اصولگرا، انتخابات مجلس دهم و تداوم ائتلاف اصلاحطلبان با جریان معتدل حامی دولت، اماواگرهای انتخاب رئیس مجلس و الزامات تداوم ائتلاف ٢٤ خرداد ٩٢ تا خرداد ٩٦، ازجمله محورهای گفتوگوی «شرق» با غلامعلی دهقان است.

میتوانیم ادعا کنیم سه ضلع جریان، این مرحله از ائتلاف سهگانه را نیز به خوبی پشت سر گذاشتند؛ هرچند برخی خبرگزاریهای رقیب و روزنامهها و هفتهنامههای آنان تلاش کردند این رقابت را به خصومت و تعارض تبدیل کنند؛ اما دیدیم در عرصه رقابت هم دکتر عارف اولین کسی بود که به دکتر لاریجانی تبریک گفت و همچنین در انتخاب نُواب رئیس چهرههایی رأی آوردند که در فهرست امید بودند و بهاینترتیب کدورتهایی که احتمال میرفت بروز کند، خوشبختانه به وجود نیامد.

آنان گذشت، ایثار و زدودن خاطرات منفی از رقابتهای پیشین را که اغلب عبور از خط قرمزهایی هم در گذشته بود، تا اینجا به خوبی حفظ کرده و چشمانداز مثبتی را هم ارائه میدهند. واقعیت این است که انقلاب در آستانه ٤٠سالگی است و انتظار میرود کنشگران عرصه سیاسی فراتر از فرد و یک جناح، بیش از گذشته به عمق عرصه سیاست کشور توجه کرده و به مقوله سیاستورزی نگاه دوراندیشانه و ژرف داشته باشند که به نظر میرسد همینطور هم هست و کنشگران با استفاده از تجارب گذشته چهار دهه سیاستورزی، بیش از گذشته منافع ملی را مد نظر قرار میدهند.

واقعیت این است که عرصه سیاسی کشور از ماههای منتهی به انتخابات ٢٤ خرداد ١٣٩٢ میطلبید که جبههای از اعتدالیون و اصلاحطلبان و طیف معتدل اصولگرا همسو شوند تا کشور از یک بزنگاه پیچیده و خطرناک عبور کند. این اجماع و وفاق توسط اصلاحطلبان کاملا محترم شمرده شده است. اجماع در ارکان قدرت، پیرامون هر موضوعی شکل بگیرد، مؤثر است.