روحانی با سیاسیون چه گفت؟

براساس تبلیغات گسترده نشریات اصلاح طلب و رسانههای حامی دولت قرار بر این بود که برجام دو دستاورد عمده داشته باشد؛ اول «لغو تمامی تحریمها» و دوم «گشایش اقتصادی برای عموم مردم» اما همانطور که منتقدان نیز به درستی اشاره کرده بودند، به دلیل رعایت نکردن قاعده «توازن تعهدات»، «همزمانی اجرای تعهدات»، «اخذ تضمین از طرف مقابل» و «پیش بینی برگشت پذیری امتیازات واگذار شده در صورت نقض عهد» که قاعده عقلی هر قرارداد عادی حقوقی است، برجام نمیتوانست برآورده کنندهٔ این شعارها باشد. رئیس جمهوری افزود: هنگامی که فرهنگ، اصلاح شده و مردم احساس کنند، بیمه به نفع آنان است به سمت آن رغبت خواهند داشت، البته بیمهها باید مشوق مردم باشند، به گونهای که مردم بدانند اگر در حادثهای به بیمه مراجعه کنند و یا با گسترش دولت الکترونیک از طریق فضای مجازی با آن ارتباط برقرار کنند، در مدت زمان کوتاه و سریع، خسارتشان پرداخت خواهد شد. از آن نوع هنری که فاخر است، خاطره ساز است، انسان تربیت می کند و تو را به وجد می آورد. بدین شکل که در سال ۱۸۴۴ بیش از ۷۰ درصد از صادرات ایران را تولیدات صنایع دستی تشکیل میداد اما تا سال ۱۹۱۰ سهم تولیدات -به استثنای فرش- عملا به صفر رسید.

شکلگیری دولت مرکزی قدرتمند عملا ایران را از آشوبها و هرجومرجها نجات داد. در ادامه، جوزف همان نامه را به پلیس داد. وی در ادامه افزود: در جلسهای که بنده با وزیر اقتصاد روسیه صحبت کردم، بنا شد از طریق همان خط اعتباریای که قبلا بین ۲ کشور توافق شده بود، فاینانس قطعه رشت- آستارا انجام شود، بنابراین از طرف روسیه به شکل خط اعتباری تأمین مالی خواهد شد. با آنکه همین ادعا هم غلط است و مراسم محرم و اربعین از همان آغاز وجود داشت و گذر زمان بر حجم و آیینهای متناسب با فرهنگهای مختلف به آن افزود. تعریف 3 : دولت الکترونیک به عنوان بستر و فرآیند مدیریت بدون کاغذ در حکومت مطرح است و در آن در نهایت بسیاری از ارتباطات بین اداره ها ( با هم و با مردم ) از طریق کانال های چند رسانه ای صورت می گیرد. در اواخر دوره صفویه با وارد شدن ایران به نظام جهانی تحولی در اقتصاد و جامعه ایرانی به وجود آمد و این امر در یک فرآیند تاریخی زمینه شکلگیری دولت مطلقه مدرن را فراهم کرد.

این دولتسازان با تقلید از ساختار دولت در غرب اقداماتی را جهت نوسازی دولت در پیش گرفتند؛ این اقدامات عموما منجر به افزایش توان نظامی دولت، توسعه حاکمیت، حذف سایر منابع قدرت، بیواسطه ساختن ارتباط دولت با توده مردم، ایجاد ارتباط میان واحدهای اجتماعی، یکپارچهسازی و استانداردسازی در جامعه میشدند که در نهایت زمینه را برای همگونسازی هویتی فراهم و دولت را حاکم بلامنازع قلمرو سرزمینی ایران میکرد. آنها در جلب رضایت شهروندان موفقیت چندانی ندارند .از سوی دیگر سرمایه گذاری های قابل توجهی در زمینه طراحی و به کار گیری سیستم های جدید در بخش دولتی صورت نمی گیرد ، اما با توجه به اهدافی که برای دولت الکترونیکی مورد نظر است ، کشورها فقط در صورتی در پیاده سازی مطلوب دولت الکترونیکی موفق می شوند که سیستم های داخلی بخش دولتی ،داده ها واطلاعات و ابزارهای مدیریتی با یکدیگر هماهنگی و سازگار باشند . تعریف 2 : بکارگیری فناورهای اطلاعات و ارتباطات در ارایه خدمات اجتماعی ، اداری و اقتصادی بخصوص در بخش دولتی برای بالابردن بهره وری و نیز بهبود خدمات و ارایه اطلاعات به شهروندان ، تجار و کسبه است . امروز اجتماعات به جوامع علمی و شهروندان نیز به کاربران شبکه ای اطلاعاتی تبدیل شده اند.اکنون مردم بیشتر به حقوقشان آگاه هستند و سعی می کنند که توانانی های خود را در اخذ تصمیمات آگاهانه در جنبه های تأثیر گذار بر زندگی شان توسعه دهند .

در مجموع دولت دوم هاشمي، با اجماع کمتر در فضاي سياسي نسبت به دولت اول وي شکل گرفت و هاشمي رفسنجاني نيز در دولت دوم مانند دولت اول، سياست توازن در کابينه و استفاده از وزن همه نيروهاي سياسي کشور را در پيش نگرفت که شايد دليل اصلي، فعاليت مجلس چهارم با اکثريت متمايل به جناح راست از يک سو و فشار گروههاي سياسي در دوران انتخابات از سويي ديگر است. اما با کمال تعجب هیچگونه واکنشی از جانب ایران نشد. در نتیجه با شکلگیری ارتش دائمی و منظم یکی از بنیانهای دولت مطلقه مدرن ریخته شد. اخیراً روسیه در صدد برآمده که روابط خود را با چین افزایش دهد زیرا بعد از تحریم های اقتصادی کشورهای غربی ، نیاز خود به یک شریک تجاری جدید را احساس کرده است. از آنجا که نظام اداری کانون توانایی دولت مدرن در اعمال قدرت سمبولیک است در نتیجه بروکراسی در این شکل از دولت توسعه داده میشود.